Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto ich spracúvame v súlade s platnou legislatívou [1]. Nižšie uvádzame informácie o tom, ktoré osobné údaje získavame, za akým účelom sú využívané a ďalšie užitočné informácie týkajúce sa ich spracúvania.

I. Všeobecné informácie

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Za ochranu osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Manufacture spol. s r.o., so sídlom Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54754861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 80189/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.fideli.sk.

Kontaktné údaje

Adresa: Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina
E-mail: info@fideli.sk
Telefón: +421 909 113 748

II. Za akým účelom, aké osobné údaje spracúvame a na akom právnom základe a ako dlho?

Vaše osobné údaje v pozícii Prevádzkovateľa spracovávame na rôzne účely, na základe rôzneho právneho základu a po rôznu dobu. Poskytovanie bežných osobných údajov je požiadavkou, ktorá je v niektorých prípadoch potrebná na uzavretie zmluvy, napr. ak nám neposkytnete Vaše meno, fakturačnú adresu, adresu doručenia a Váš kontakt, nebudeme Vám vedieť doručiť zásielku. Vy ako dotknutá osoba ste povinná poskytnúť osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu. Neposkytnutie týchto osobných údajov by malo za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu s nami – s Prevádzkovateľom.

ÚDAJE OBCHODNÝCH PARTNEROV SPRACOVÁVAME NASLEDOVNE:

Účel: obchodná spolupráca s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy, realizácii obchodnej spolupráce, spracovaniu platby, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje.

Právny základ: predzmluvný a zmluvný vzťah, osobné údaje našich obchodných partnerov spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako obchodný partner), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako obchodného partnera), predzmluvný vzťah.

Doba spracúvania:   10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu. 

ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV SPRACOVÁVAME NASLEDOVNE:

Účel: poskytovanie služieb zákazníkom prostredníctvom www.fideli.sk, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (napr. reklamačné konanie).

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu doručenia, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje.

Právny základ: predzmluvný a zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako kupujúceho), predzmluvný vzťah.         

Doba spracúvania:   10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

 

Účel: priamy marketing, údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ – propagácia eshopu a stránky www.fideli.sk a realizácia priameho marketingu, t.j. marketingu, ktorý smeruje od nás (zo strany Prevádzkovateľa) priamo k Vám (našim klientom).

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail.

Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda oprávnený záujem nás v pozícii predávajúceho z dôvodu propagovania nášho tovaru našim zákazníkom.

Doba spracúvania:   3 roky po ukončení zmluvného vzťahu.

 • Každý zákazník môže voči priamemu marketingu namietať, následne mu nebudú žiadne služby ani tovary ponúkané.

V prípade, ak dotknutá osoba (kupujúci, resp. náš zákazník, návštevník internetovej stránky) udelil daný súhlas:

Účel: registrácia konta a využívanie vernostného programu prostredníctvom www.fideli.sk, t.j. ak ste udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel odkliknutím opt in.

Údaje:bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu doručenia, telefónne číslo, e-mail, platobné údaje, prihlasovacie meno, informácie o objednávkach.

Právny základ: výslovný súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov len na základe Vášho súhlasu a na základe Vášho záujmu o registráciu a vernostný program. Samozrejme nakúpiť v našom eshope môžete aj bez registrácie.    

Doba spracúvania:   1 rok po zrušení registrácie Vášho konta v rámci nášho eshopu, resp. po odvolaní súhlasu.  

Účel: komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli evidovať Vaše podnety, otázky a pripomienky a zároveň aby sme na tieto podnety, otázky a pripomienky mohli reagovať.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, e-mail a obsah správy.

Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda náš oprávnený záujem.

Doba spracúvania:   1 rok/1 mesiac odo dňa zaslania kontaktného formulára.

 

Účel: zasielania newslettrov, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme Vám mohli zasielať newsletter, ktorý Vás informuje o všetkých dôležitých informáciách na webovej stránke www.fideli.sk.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, e-mail.

Právny základ:          výslovný súhlas, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov len na základe Vášho súhlasu a na základe Vášho záujmu o zasielanie newslettra.

Doba spracúvania:   1 rok po zrušení registrácie zasielania newslettra, resp. po odvolaní súhlasu.

 

Účel: evidencia uplatnených práv dotknutých osôb, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli evidovať Vaše podnety v zmysle GDPR a Zákona.

Údaje: bežné osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predmet poskytnutej služby, rozsah uplatnenia práv.

Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda oprávnený záujem nás, v pozícii predávajúceho, z dôvodu uplatnenia Vašich práv.

Doba spracúvania:   5 rokov odo dňa vyriešenia požiadavky dotknutej osoby.

 • Každý zákazník môže voči údajom spracúvaným v rámci reklamačného konania namietať.

III. Kto ďalší spracúva Vaše osobné údaje?

Ak je to nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy alebo ak ste poskytli výslovný súhlas, počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj tretím stranám:

 1. Spoločnostiam zabezpečujúcim výrobu, balenie a expedovanie objednaného tovaru,

 2. Spoločnostiam zabezpečujúcim dopravu objednaného tovaru priamo k našim zákazníkom,

 3. Odborným externým konzultantom z oblastí IT, marketingu a ochrany osobných údajov,

 4. Spoločnostiam zabezpečujúcim realizáciu platby,

 5. Spoločnostiam, ktoré využívame pri profilovaní a nastavovaní marketingových akcií, 

IV. Čo v prípade, ak ste mladší ako 16 rokov?

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Náš eshop však nie je priamo určený osobám mladším ako 18 rokov.

Naša spoločnosť nespracováva osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

V. Osobné údaje do tretej krajiny neprenášame

Naša spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

VI. Garantujeme bezpečný prenos údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame systém kódovania SSL (Secure Socket Layer), ktorý sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste registrovaný na našej stránke www.fideli.sk, prístup k Vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte na to, aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

VII. Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Ako kupujúci máte v zmysle GDPR nasledujúce práva:

 1. právo na opravu,

 2. právo na výmaz,

 3. právo na prenosnosť údajov,

 4. právo namietať,

 5. právo na odvolanie súhlasu,

 6. právo na prístup k informáciám,

 7. právo podať návrh na začatie konania.

a) Právo na opravu

Máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby a v prípade ak sú neúplné, aby ich Prevádzkovateľ doplnil.

b) Právo na výmaz

Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,

 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (viď nižšie písm. e) Právo na odvolanie súhlasu),

 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania, 

 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (dotknutá osoba má menej ako 16 rokov).

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov (resp. sprostredkovateľov), ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia (resp. sprostredkovatelia) vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. 

c) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, resp. na základe zmluvy,

 2. spracúvanie Vašich osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

d) Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie taktiež namietať (odmietnuť). V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracúvať len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Odvolanie súhlasu

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu má účinnosť do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, napr. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: obchod@fideli.sk alebo poštou na adresu: Manufacture spol. s r.o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina.

Ak ste zaregistrovaný na webovej stránke www.fideli.sk, môžete svoje konto kedykoľvek zmazať. Odhlásiť sa z odberu newslettra môžete prostredníctvom linku na odhlásenie odberu, ktorý sa nachádza v pätičke newslettra alebo nastavením odhlásenia vo svojom konte.

f) Právo na prístup k informáciám

Máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o:

 • účele spracúvania osobných údajov,

 • kategórii spracúvaných osobných údajov (Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje),

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 • práve podať návrh na začatie konania,

 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch Vám Prevádzkovateľ poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov. 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe Vašej žiadosti informácie do 30 dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu môže Prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať. 

g) Právo podať návrh na začatie konania

Ak ste priamo dotknutý na svojich právach,  máte právo v zmysle § 100 Zákona podať návrh na začatie konania. Návrh musí obsahovať: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Návrh je potrebné zaslať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

VIII. Nenašli ste všetky informácie, ktoré vás zaujímajú?

Kontaktujte nás: obchod@fideli.sk.
Verzia platná a účinná od: 1.8.2022
Manufacture spol. s r.o.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež len ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Späť do obchodu