Odstúpenie od zmluvy

Chcete odstúpiť od zmluvy?

Ozvite sa nám na email: obchod@fideli.sk.

 

Čo je potrebné, aby ste od zmluvy mohli odstúpiť?

V lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru je nevyhnutné, aby ste nám zaslali vyplnený formulár na odstúpenie, na e-mailovú adresu: obchod@fideli.sk alebo na korešpondenčnú adresu: Manufacture spol. s r.o., Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina.

Viac informácií nájdete v rámci obchodných podmienok (VOP) v časti Článok VI Odstúpenie od Zmluvy.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Manufacture spol. s r.o.
Miesto podnikania: Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 80189/L
IČO: 54754861
DIČ:  2121783928
Tel.: +421 909 11 37 48
E-mail: obchod@fideli.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

 

Dátum objednania/dátum prijatia*: _____________________________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ____________________________________________

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: _____________________________________________________

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*: _____________________________________________________

 

Dátum __.__.20__

Miesto:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Späť do obchodu